Algemene voorwaarden

Koper:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het aanbod van Verkoper tot het kopen van Producten van Hockeybrouwerij.nl aanvaardt

Overeenkomst:

de koopovereenkomst welke tot stand komt door aanvaarding door Koper van het aanbod van Verkoper tot het kopen van Producten van Hockeybrouwerij.nl

Overeenkomst op afstand:

de Overeenkomst in de zin van artikel 7:46a, sub a van het Burgerlijk wetboek, te weten de Overeenkomst die uitsluitend met elektronische middelen voor communicatie op afstand zonder dat Koper en Verkoper fysiek bij elkaar aanwezig zijn tot stand komt

Product(en):

de roerende zaken die door Verkoper worden aangeboden

Standaard Producten:

de Producten die in een door (de toeleverancier van) Verkoper bepaald standaard ontwerp, standaard kwaliteit en standaard maat worden aangeboden.

Maatwerk Producten:

de Producten waarvan het ontwerp, de kwaliteit en/of de maat, al dan niet deels, door de Koper wordt aangeleverd respectievelijk bepaald

Website:

de website van Hockeybrouwerij.nl welke te vinden is via het webadres www.hockeybrouwerij.nl en alle subdomeinen

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, overeenkomst en vervolgovereenkomst van Verkoper respectievelijk Koper, tenzij Verkoper schriftelijk anders heeft bepaald. Voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen onder het betreffende item op de Website en kunnen daar worden ingezien en opgeslagen waardoor ze nadien te raadplegen zijn. Op verzoek worden de algemene voorwaarden aan de (potentiële) Koper toegestuurd.

 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door ongewijzigde aanvaarding door Koper van het aanbod van Verkoper dan wel door een gewijzigde aanvaarding van dit aanbod welke wijziging schriftelijk door de Verkoper is aanvaard.

3.2 Komt een Overeenkomst via de Website tot stand dan geldt als aanbod het overzicht aan de Koper van in zijn winkelwagen geplaatste Producten met bijbehorende aantallen en prijzen en als aanvaarding geldt de e-mail die Verkoper via zijn server ontvangt dat Koper een bestelling heeft geplaatst.

3.3 Overeenkomsten worden standaard gesloten in de Nederlandse taal. Op verzoek van Koper kan een Overeenkomst ook in de Engelse taal worden gesloten. Wordt de Overeenkomst via de Website gesloten dan kan hij dit verzoek doen door een email te sturen aan: [email protected]. In alle andere gevallen kan dit verzoek schriftelijk aan Verkoper worden gedaan.

3.4 Aan de hand van de door de Koper verstrekte gegevens genereert Verkoper een Overeenkomst welke aan Koper schriftelijk en in zodanige vorm wordt verstuurd dat de Overeenkomst nadien door de Koper kan worden geraadpleegd.

3.5 Het bestelproces via de Website, en daarmee de totstandkoming van deze elektronische Overeenkomst, verloopt als volgt]:

  • Koper gaat naar het webadres van de Website en selecteert het/de Product(en) en het aantal daarvan dat hij wenst te kopen en plaatst deze Producten in zijn winkelwagen door op ‘bestel te klikken’
  • Als Koper alle gewenste producten heeft besteld, klikt koper op ‘bekijk winkelwagen’. Koper kan nu nog artikelen uit de Winkelwagen verwijderen door te klikken op ‘Winkelwagen bewerken’. Koper kan ook klikken op ‘Doorgaan naar betalen’;
  • Koper vult de door de Website verzochte gegevens in;
  • op beeldscherm van Koper is een overzicht te zien van de Producten die hij in zijn winkelwagen heeft geplaatst met de daarvoor per soort Product en totaal voor alle Producten verschuldigde koopprijs, van verzendkosten en BTW. Dit overzicht geldt als aanbod van de Verkoper;
  • Koper vinkt het vakje aan van de Algemene voorwaarden waarmee hij erkent daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan en klikt op ‘Volgende’. Hierdoor wordt Koper aan de algemene voorwaarden gebonden. Koper kan de bestelling nu nog annuleren door het scherm af te sluiten dan wel hij kan verder gaan met de betaling van de Producten door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te klikken waarmee hij op de webpagina voor betaling komt;
  • Gaat Koper verder met zijn bestelling dan dient hij (één van) de door Verkoper op de Website aangeboden betaalmethode(n) te selecteren en de verdere instructies voor betaling te volgen om de Producten te betalen.
  • Is de betaling succesvol dan ontvangt Verkoper via zijn server het (e-mail)bericht dat de Koper een bestelling heeft geplaatst en dat hij het vooruit te betalen bedrag heeft betaald. Deze e-mail geldt als aanvaarding van het aanbod door Koper. Op het tijdstip van ontvangst van deze e-mail door de server van Verkoper is de Overeenkomst tot stand gekomen;
  • Verkoper stuurt Koper onverwijld daarna een e-mail waarin hij de ontvangst van de bestelling (de aanvaarding van het aanbod) onverwijld aan Koper bevestigt;
  • Tot op het tijdstip waarop de hiervoor genoemde e-mail de server van Verkoper  verlaat heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden door ervoor te zorgen dat Verkoper vóór dit tijdstip een schriftelijke ontbindingsverklaring ontvangt;
  • Aan de hand van de door Koper via de Website verstrekte gegevens word een schriftelijke Overeenkomst en factuur gegenereerd die aan het door Koper opgegeven e-mailadres worden verstuurd. Deze Overeenkomst en factuur kunnen door de Koper worden opgeslagen en ook nadien door hem worden geraadpleegd.

3.6 Tot aan de betaling beschikt de Koper over de mogelijkheid om het bestelproces te annuleren.  Door  de artikelen uit de winkelmand te verwijderen of, in een later stadium, het scherm af te sluiten kan hij het bestelproces tot het moment van daadwerkelijke betaling ongedaan maken.

 

Artikel 4: Registratie

4.1 Om het bestelproces te kunnen volgen en optimaal gebruik te kunnen maken van de Website kan de Koper ervoor kiezen om zich via de Website te laten registreren

4.2 Tijdens het registratieproces kiest de Koper een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na de registratie kan inloggen op de WebsiteDe Koper dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden en uitsluitend persoonlijk te gebruiken. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door misbruik van inloggegevens.

4.3 Indien de Koper weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen dan dient hij onverwijld zijn wachtwoord te wijzigen en Verkoper van dit misbruik in kennis stellen.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen worden in Euro’s op de Website van Verkoper vermeld en zijn inclusief 21% BTW, exclusief door de Koper verschuldigde verzendkosten en exclusief de kosten van op verzoek van de Koper verrichte drukproeven. Verzendkosten en BTW worden afzonderlijk op de Website en factuur gespecificeerd.

5.2 De verzendkosten worden berekend aan de hand van de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende tarieven van de bij de bestelling aangewezen vervoerder, of diens rechtsopvolger.  Worden meerdere Producten afzonderlijk door Koper besteld en is gelijktijdige levering van de Producten daardoor niet mogelijk dan is Koper per bestelling nieuwe verzendkosten verschuldigd.

5.3 Verkoper is gerechtigd om de koopprijs en verzendkosten van Producten te verhogen, indien er een leveringstermijn is overeengekomen van meer dan 3 maanden. Verhoging vindt niet eerder plaats dan 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en na schriftelijke mededeling van deze verhoging aan de Koper(s).  Prijswijzigingen als gevolg van een verandering in de wettelijke BTW- tarieven kunnen te allen tijde met inachtneming van deze wetgeving worden doorgevoerd.

5.4 De eigendom op alle Producten wordt voorbehouden totdat de volledige koopprijs, inclusief verzendkosten en BTW, door Koper is voldaan.

 

Artikel 6: Betaling en facturering

6.1 Koper dient de volledige koopprijs, inclusief verzendkosten en BTW, vooruit aan Verkoper te voldoen.  Onder ‘voldoen’ wordt verstaan dat het verschuldigde bedrag op de rekening van de Verkoper staat bijgeschreven.

6.2 Betalingen aan Verkoper dienen volgens de op de Website aangegeven betaalmethode(n) in Euro’s te worden voldaan.

6.3 Aan de hand van de door Koper verstrekte gegevens wordt een factuur gegenereerd die schriftelijk in zodanige vorm aan Koper wordt verstuurd dat deze ook nadien kan worden geraadpleegd.  In de factuur worden de verzendkosten en BTW afzonderlijk gespecificeerd en wordt vermeld welk deel van het factuurbedrag al is voldaan.

 

Artikel 7: Producten en levering

7.1 Door de Verkoper getoonde of verstrekte monsters of modellen van Producten dienen slechts ter illustratie, zonder dat de geleverde Producten daaraan dienen te beantwoorden. Koper kan daaraan geen rechten ontlenen.

7.2 De Koper is gehouden om door hem ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten, gebreken en onvolledigheden te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Verkoper terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de Koper geldt als erkenning dat de Verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

7.3 Ontwerpen voor een Maatwerk Product dienen conform de door Verkoper aangegeven specificaties te worden aangeleverd. Afwijkingen van deze specificaties kunnen leiden tot verschillen tussen het (proef)ontwerp van de Koper en het door Verkoper geleverde (eind)ontwerp. Verschillen in het type beeldscherm en printer, de instellingen daarvan en de invalshoek van de monitor kunnen er toe leiden dat de kleuren en contrasten van het (proef)ontwerp zoals Koper die op zijn beeldscherm of print ziet, afwijken van het door de Verkoper geleverde ontwerp.

7.4 Verkoper is gerechtigd om de levering van Maatwerk Producten te weigeren indien het Ontwerp of het gebruik daarvan in strijd is met normen die strekken tot bescherming van de goede zeden, openbare orde en openbare veiligheid dan wel anderszins in strijd zijn met de Nederlandse wet. Verkoper biedt de Koper in dat geval de mogelijkheid om zijn ontwerp in overeenstemming te brengen met voornoemde normen en regelgeving. Weigert de Koper dit dan is Verkoper gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de eventueel door hem gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen.

7.5 Levering van Producten vindt plaats door bezorging door (één van) de op de Website aangewezen, door Koper geselecteerde, vervoerder(s) op het door Koper aangegeven bezorgadres.

7.6 Indien de door Koper verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft Verkoper het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat Verkoper alle juiste gegevens heeft ontvangen.

7.7 Op de Website, in de orderbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aangegeven binnen welke termijn de bestelde Producten geleverd zullen worden. Worden meerdere Producten ineens besteld met een verschillende leveringstermijn dan wordt voor alle bestelde Producten de langste leveringstermijn aangehouden. De in artikel 7:46 f, lid 1 van het Burgerlijk wetboek genoemde uiterste leveringstermijn is niet van toepassing. Indien een bezorgafspraak moet worden gemaakt, wordt dit aan de Koper medegedeeld.

7.8 Kunnen bestelde Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn worden geleverd of kunnen bestellingen niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd dan wordt Koper daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte gesteld. Wanneer bestellingen niet binnen de overeengekomen levertermijn kunnen worden geleverd dan heeft Koper de mogelijkheid om de nieuwe leveringstermijn te aanvaarden of de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wanneer bestellingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd dan heeft Koper de mogelijkheid om andere, vervangende, Producten te bestellen of de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Verkoper heeft het recht om eventuele meerkosten van vervangende Producten bij Koper in rekening te brengen.

7.9 Koper dient de gekochte Producten bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven bezorgadres zijn afgeleverd gaat het risico over op de Koper. Gebreken dienen binnen de onder artikel 13.1  van deze algemene voorwaarden genoemde termijn schriftelijk aan de Verkoper te worden voorgelegd. Bij gebreke daarvan vervalt het recht om een beroep te doen op een gebrek in de prestatie.

 

Artikel 8: Ruilen van Producten

8.1 Standaard Producten kunnen, voor zover het Producten van het merk Eppo betreft, binnen 7 werkdagen na bezorging daarvan bij de Koper worden geruild indien het Product en de verpakking zich bij retourontvangst in de originele, complete, ongebruikte en onbeschadigde staat bevinden en alle met het Product meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen zijn ontvangen en de gewenste nieuwe Producten voorradig zijn. Maatwerk Producten kunnen niet worden geruild.

8.2 Retourzending is geheel voor risico en verantwoording van de ruilende Koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, waaronder diefstal en verlies, die bij retourzending aan het Product of de verpakking ontstaan.

8.3 Uitgezonderd het geval waarin sprake is van het vervangen van Producten in verband met een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper, komen de verzendkosten voor het retour zenden van de te ruilen Producten voor rekening van de ruilende Koper.

8.4 De ruilende Koper blijft de kosten van bezorging van de ingeruilde Producten verschuldigd en Verkoper is gerechtigd om daarnaast de kosten van het bezorgen van de ‘nieuwe’ Producten en de eventuele meerprijs van deze Producten bij de ruilende Koper in rekening te brengen.

8.5 Artikel 8.4 is niet van toepassing indien sprake is van het vervangen van Producten in verband met een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper of indien de Overeenkomst op grond van artikel 10 van deze Algemene voorwaarden en binnen de daarin gestelde termijn en voorwaarden wordt ontbonden. In geval van vervanging van Producten op grond van een toerekenbare tekortkoming komen alle verzendkosten en de eventuele meerprijs van het ‘nieuwe’ Product voor rekening van de Verkoper, tenzij het dragen van deze meerkosten in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd gezien de omvang daarvan. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van artikel 10 van deze Algemene voorwaarden binnen de daarin gestelde termijn en voorwaarden komen de verzendkosten voor de bezorgde geruilde Producten voor rekening van de Verkoper en komen de verzendkosten voor bezorging van de ‘nieuwe’ Producten en de eventuele meerprijs van deze Producten voor rekening van de ruilende Koper.

8.4 Verkoper is gerechtigd om door hem aan de ruilende Koper terug te betalen bedragen, te verrekenen met door de ruilende Koper nog te betalen bedragen en om, na verrekening, door Koper nog te betalen bedragen bij de ruilende Koper in rekening te brengen. Door de ruilende Koper (bij) te betalen bedragen dienen vooruit aan Verkoper te worden voldaan. De ruilende Koper ontvangt van Verkoper, waar nodig, een creditfactuur.

8.5 De artikelen 5 en 6 van deze Algemene voorwaarden zijn, onverminderd eventueel andere toepasselijke bepalingen, op de (bij)betaling van de ruilende Koper van toepassing.

 

Artikel 9: Verzuim en aansprakelijkheid

9.1 Verkoper is eerst in verzuim nadat hij door Koper schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Art. 7:46 f, lid 1 BW is niet van toepassing.

9.2 Hoewel Verkoper gebruik maakt van standaardinstellingen van professionele printtechnieken kunnen er in geval van Maatwerk Producten geringe afwijkingen bestaan tussen het door Koper aangeleverde (proef)ontwerp en het uiteindelijk door Verkoper geleverde ontwerp. Verkoper is niet aansprakelijk voor dergelijke geringe afwijkingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

9.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor verschillen in het door Koper aangeleverde (proef)ontwerp en het uiteindelijk aan Koper geleverde ontwerp die het gevolg zijn van het aanleveren van een (proef)ontwerp dat niet voldoet aan de door Verkoper voorgeschreven specificaties dan wel voor optische verschillen die het gevolg zijn van een verschil in type beeldscherm of printer, de instellingen daarvan of de invalshoek van de monitor van Koper.

9.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

9.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen levertijd van bestelde Producten door vertraging bij de door Koper aangewezen vervoerder.

9.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van (onderdelen van) Producten die hij niet zelf vervaardigt.

9.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat of het gevolg is van gebruik van (de) via de Website van Verkoper aangeboden betaalmethode(n) van derden.

9.8 Handelt de Koper voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van zijn bedrijf of beroep dan wordt de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs, exclusief verzendkosten en BTW.

 

Artikel 10: Ontbinding Overeenkomst

10.1 Indien Koper een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn bedrijf of beroep dan is hij bevoegd om een op afstand gesloten Overeenkomst tot verkoop van Standaard Producten binnen 7 werkdagen na ontvangst van het Product zonder opgaaf van redenen en onder betaling van enkel de kosten van retourzending te ontbinden.  Deze bevoegdheid geldt niet: voor de Overeenkomst die niet op afstand is gesloten, voor de Overeenkomst die is gesloten door een Koper die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijf of beroep en voor de op afstand gesloten Overeenkomst tot koop van Maatwerk Producten.

10.2 De Overeenkomst kan worden ontbonden door retourzending van de gehele bestelling gedurende de hiervoor genoemde termijn dan wel door binnen deze termijn aan Verkoper schriftelijk te verklaren dat hij van de koop afziet, waarna Koper alle afgeleverde Producten zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling – retour bezorgt op het op de laatste pagina van deze algemene voorwaarden vermelde bezoekadres van Verkoper. Retourzending is geheel voor risico en verantwoording van de Koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, waaronder diefstal en verlies, die bij retourzending aan het Product of de verpakking ontstaan.

10.3 Overeenkomsten die, al dan niet deels, via de Website tot stand komen kunnen, tot het moment dat de Verkoper de ontvangst van de bestelling aan de Koper bevestigt, via een schriftelijke verklaring aan de Verkoper worden ontbonden. Wordt de bestelling elektronisch door Verkoper bevestigd dan dient de schriftelijke ontbindingsverklaring door (de server van) Verkoper ontvangen te zijn voordat de hiervoor genoemde bevestiging van Verkoper de server verlaat.

10.4 Producten kunnen worden geretourneerd en ontbindingsverklaringen en klachten kunnen worden gericht aan het postadres en/of e-mailadres van Verkoper als vermeld onder de contactgegevens op de laatste pagina van deze algemene voorwaarden. Koper dient daarbij telkens het bestel- en klantnummer te vermelden

10.5 Indien Verkoper gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, stelt Verkoper de Koper daarvan afzonderlijk en tijdig op de hoogte.

10.6 De Koper zal gedurende de hiervoor genoemde termijn voor ontbinding de verpakking niet openen en het Product niet gebruiken. Koper zal zorgvuldig omgaan met het verpakte Product. Alleen wanneer het Product en de verpakking zich bij retourontvangst in de originele, complete, ongebruikte en onbeschadigde staat bevinden en alle met het Product meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen zijn ontvangen, bestaat recht op (volledige) terugbetaling van het door de Koper betaalde bedrag.

10.7 Wordt aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldaan dan wordt het door de Koper betaalde bedrag zo spoedig mogelijk na de ontbinding, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen daarna, aan de Koper terugbetaald.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Koper garandeert Verkoper dat er geen rechten van derden rusten op het (deel van het) ontwerp dat hij zelf aanlevert voor de ontwikkeling van Maatwerk Producten. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken die derden met betrekking tot het door Koper, al dan niet deels, aangeleverde ontwerp geldend kunnen maken.

11.2 Bestaat er gerede twijfel over de door derden ten aanzien van een ontwerp gepretendeerde rechten dan is Verkoper gerechtigd om de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk is komen vast te staan dat Verkoper door uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.

11.3 Verkoper heeft het recht om door Koper aangeleverde (delen van) ontwerpen voor ontwikkeling van Maatwerk Producten voor promotionele doeleinden te gebruiken, ongeacht de wijze waarop het ontwerp voor promotiedoeleinden wordt ingezet. Verkoper is voor dit gebruik geen vergoeding verschuldigd.

11.4 De rechten van intellectuele eigendom op door Koper zelf ontwikkelde ontwerpen voor ontwikkeling van Maatwerk Producten komen toe aan Koper voor zover het ontwerp uniek is. Verkoper is gerechtigd om de afzonderlijke onderdelen van een Ontwerp, zoals vormen, modellen, teksten, afbeeldingen, foto’s, tekeningen en kleuren, van een door Koper aangeleverd ontwerp te gebruiken indien deze algemeen bekend zijn – zoals bijvoorbeeld hartjes, sterretjes, smileys – dan wel deze al bestonden op het moment dat de Koper zijn Ontwerp aanleverde.

11.5 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om door Koper zelf aangeleverde (delen van) ontwerpen te gebruiken voor promotiedoeleinden, zelfs indien dit (deel van het) ontwerp uniek is.

 

 Artikel 12: Disclaimer en privacy

12.1 Door de Koper aan Verkoper verstrekte persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt met de volgende doeleinden: het opstellen van de Overeenkomst en de factuur, het leveren van Producten en het registreren van de Koper voor het optimaal kunnen gebruiken van de Website en het volgen van het bestelproces, tenzij tussen Koper en Verkoper schriftelijk anders is bepaald.

12.2 Door de Verkoper aan de hand van de door Koper verstrekte gegevens gegenereerde Overeenkomsten en facturen worden op de server van Verkoper gearchiveerd]. Archivering vindt plaats gedurende de wettelijk voorgeschreven archiveringstermijnen waarna de Overeenkomsten, facturen, registratie en de daarin verwerkte gegevens worden verwijderd en vernietigd.

12.3 De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle op de Website geboden informatie te allen tijde juist en volledig is. Alle op de Website geboden informatie, waaronder informatie over prijzen, verzendkosten, BTW, Producten en aantallen, zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer-, typefouten en kennelijke fouten die zijn ontstaan door hacking, besmetting met virussen of door verbindingsproblemen met de server(s) waarvan Verkoper gebruik maakt.Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of kennelijke onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten welke direct of indirect het gevolg zijn van het elektronisch verspreiden of publiceren van informatie.

12.4 De Website bevat mogelijk hyperlinks, banners of verwijzingen naar websites van derden. Verkoper heeft geen invloed op de wijze waarop deze websites worden samengesteld en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, door deze websites gebruikte cookies of voor het door deze derden gehanteerde privacy beleid.

12.5 De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de vormgeving van) de Website en de op de Website gepubliceerde informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, merken en dergelijke, komen toe aan de Verkoper dan wel aan door de Verkoper voor de ontwikkeling daarvan ingeschakelde derden. Het is niet toegestaan om de (vormgeving van de)  Website en de op de Website gepubliceerde informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties en dergelijke te (doen): verveelvoudigen – waaronder ‘framing’ -, aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken of commercieel te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Verkoper en behoudens wettelijke uitzonderingen. Het opvragen en bekijken van de op de Website opgenomen informatie en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. In het bijzonder is het niet toegestaan om de (handels)naam, het merk of de ontwerpen die Verkoper aanbiedt, gebruikt of publiceert op welke wijze dan ook te gebruiken zonder dat Verkoper daartoe voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

12.6 Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de Website is voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig van Verkoper.

 

Artikel 13: Klachtenprocedure

13.1 Verkoper voert haar Overeenkomsten uit met de nodige inspanning en zorgvuldigheid. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst. In dat geval dient u uw klacht schriftelijk binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek (indien u  handelt voor doeleinden die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of beroep) dan wel binnen 2 maanden nadat u het gebrek in de prestatie redelijkerwijs had behoren te ontdekken (indien u handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een bedrijf of beroep) voor te leggen aan de Verkoper. Blijft een schriftelijke klacht binnen de genoemde termijn uit dan kunt u geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

13.2 Klachten kunnen worden gericht aan het onder de contactgegevens op de laatste pagina van deze algemene voorwaarden vermelde post- of e-mailadres van Hockeybrouwerij.nl.

13.3 Verkoper geeft Koper zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht een reactie. Is het niet mogelijk om binnen deze termijn een inhoudelijke en/of definitieve reactie te geven dan wordt de ontvangst van de klacht binnen deze termijn bevestigd en geeft Verkoper aan op welke termijn hij verwacht een inhoudelijke en/of definitieve reactie te kunnen geven.

13.4 Acht Verkoper de klacht gegrond dan worden de betreffende Producten na overleg met Koper hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Koper betaalde prijs, inclusief betaalde verzendkosten en BTW.

 

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil met een Koper die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijf of beroep is de rechter in Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

14.2 In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht en formuleren Koper en Verkoper in goed overleg een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

14.3 Onder ´schriftelijk´ in deze voorwaarden wordt mede verstaan communicatie per e-mail en fax. In geval van tegenstrijdigheid tussen door Verkoper verstrekte elektronische- en niet elektronische informatie, gegevens en documentatie – waaronder verstrekte algemene voorwaarden en Overeenkomsten – is de niet elektronische versie daarvan doorslaggevend.

 

Artikel 15: Contactgegevens

De gegevens voor communicatie en retourzending aan Verkoper zijn:

Bezoek- en postadres

Hockeybrouwerij.nl
Contactpersoon: Jan-Willem van Heeckeren van Walien
Postbus 12321270 BE Huizen
W: www.hockeybrouwerij.nl 
KvK: Gooi-, Eem- en Flevoland nummer 58790047  
BTW nummer: NL170266047B01

Openingstijden

Zoals vermeld op de website